Onze visie


Op de Tuimelaar zijn we volop in beweging. Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het vormgeven van onze visie. Vele momenten hebben we gesproken over kinderen, onderwijs, ontwikkeling en hoe onze ‘ideale school’ er uit zou moeten zien.
 
Vanuit de ideale school hebben we een mindmap gemaakt met onze ambitie met de volgende uitgangspunten:

 

Aandacht – voor ieder kind, voor de sociale en emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en groepsvorming.

Ieder kind is een individu en mag zijn wie hij is maar maakt ook deel uit van een groep. Een kind moet leren voor zichzelf, maar ook voor anderen op te komen. Ieder kind mag er zijn en ieder kind is welkom. Hoe bijzonder is het dat sommige kinderen wel geloven, andere kinderen niet. Hoe mooi is het dat we kinderen en ouders met verschillende culturele achtergronden op school hebben, we leren kinderen dat we respect hebben voor elkaar. Laten we nieuwsgierig zijn naar elkaar en zonder oordeel naar elkaar kijken en luisteren. 
 
Rijke leeromgeving – uitdagende lesmaterialen, ontdekhoeken, aantrekkelijke leef/speelomgeving, excursies.
Een rijke leeromgeving daagt kinderen uit en maakt kinderen nieuwsgierig. We willen kinderen zich laten verwonderen, in school of daarbuiten tijdens een excursie.
 
Brede ontwikkeling – talentontwikkeling, eigen niveau, breed aanbod, onderzoek, cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ieder kind heeft talenten, sommige op cognitief gebied, anderen op sociaal gebied of juist op creatief of sportief gebied. Het is aan ons om de talenten bij kinderen te ontdekken en ieder kind te laten stralen in zijn/haar talent.
 
Zelfstandige en zelfverantwoordelijke kinderen – keuzevrijheid binnen gestelde doelen, leerkracht als coach, inbreng van kinderen, groepsdoorbrekend werken, op eigen niveau, doelgericht.
Wij zien graag dat kinderen meer eigenaarschap krijgen van hun eigen leerproces, dat ze weten aan welke doelen ze werken, dat ze zicht hebben op de doelen die ze de komende tijd moeten of willen behalen. De leerkracht houdt samen met het kind zicht op het leerproces, maar dat is van het kind. Het kind vertelt aan de ouders tijdens een rapportgesprek wat het de afgelopen periode geleerd heeft, wellicht met een eigen portfolio. Ieder kind werkt op zijn/haar eigen niveau en dat kan per vakgebied verschillen.
 
Leerstof – ontdekkend en onderzoekend leren, uitdaging op alle niveaus, werken met/lesgeven in kleinere groepen, rekening houden met leerstijlen, methode als bron, leerroutes, leren leren.
Wij richten de organisatie van onze instructies zo in dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau les kan krijgen en dat het per vakgebied kan verschillen. Dit betekent dat we groepsdoorbrekend lesgeven. Met name in de bovenbouw richten we ons op het vermoedelijke uitstroomniveau van het kind (een leerroute). Als de organisatie staat en goed draait, kunnen we de verdieping in gaan door rekening te houden met leerstijlen van kinderen, de methode als bron te gebruiken.
  
Leerkrachten/team – bewuste keuze van aanbod en doelen, autonomie, ondersteund door specialisten, leren van elkaar, zinvolle administratie, inzet op competentie, co-teaching, denken in mogelijkheden.
Iedere professional komt het best tot zijn/haar recht in een omgeving waar hij/zij gezien wordt, geïnspireerd raakt, energie krijgt van anderen en waar hij regie heeft over zijn/haar eigen handelen. Het team van de Tuimelaar werkt nauw samen, heeft een open communicatie, geeft elkaar feedback, houdt zich aan gemaakte afspraken en heeft de regie over alle ontwikkelingen.
 
Samen – inspraak van kinderen in kinderraad, enthousiaste ouderraad, kritische medezeggenschapsraad, betrokken ouders, onderwijsteam Molenwaard.
Een school is van iedereen, we geven samen, met elkaar, vorm aan ons onderwijs. Zowel kinderen als ouders hebben een belangrijke stem. We maken gebruik van de expertise van collega’s uit ons onderwijsteam. 
 
Hierin staat zelfvertrouwen, plezier, harmonie, rust en veiligheid centraal.