Antipestprotocol


Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op OBS De Tuimelaar gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

Pestprotocol
Pesten is een wezenlijk probleem dat zeer schadelijk kan zijn voor het individu en het gevoel van veiligheid voor de hele groep. Dit geldt voor zowel de slachtoffers als voor de pesters. Wij vinden het heel belangrijk om als school hier een gezamenlijke visie over uit te dragen en hechten veel belang aan een gezamenlijke aanpak van leerkrachten, ouders en leerlingen. 

Op onze school hebben wij 2 anti-pestcoördinatoren aangesteld; Tineke Maasland en Eva Amersfoort. Mocht u signalen krijgen van pestgedrag dan kunt u altijd contact opnemen met de eigen leerkracht en/of de anti-pestcoördinatoren.

Wanneer er gepest wordt betekent dit dat de school:
- steun biedt aan de gepeste leerling;
- steun biedt aan de pester;
- waar mogelijk de zijgende middengroep betrekt bij het oplossen van het probleem;
- steun biedt aan de leerkracht;
- steun biedt aan de ouders.

Het volledige pestprotocol kunt u hier downloaden.

Het stappenplan van de anti-pestcoördinator kunt u hier downloaden.