Oudervereniging


English below


Onze oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste moeders en vaders die tal van leuke activiteiten organiseren voor de kinderen. Het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de vossenjacht, het zomerfeest, en de schoolreis zijn enkele voorbeelden.

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage beschikt de oudervereniging over een budget waarmee deze leuke activiteiten betaald kunnen worden. De oudervereniging is gekoppeld aan de basisschool, dit betekent dat de activiteiten die georganiseerd worden voor alle kinderen op de OBS de Tuimelaar zijn. Hiervoor hebben we wel uw financiële bijdrage nodig.

In het inschrijfsetje vindt u een machtiging om de ouderbijdrage automatisch te laten incasseren. Deze kunt u hier online invullen of print het volgende formulier uit en geef het aan de leerkracht van uw kind: papieren formulier.
 

Hoe werken wij?

De oudervereniging vergadert om de zes weken om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren; één leerkracht woont namens directie en team deze vergaderingen bij.
De actieve leden van de oudervereniging zijn op dit moment: Simone, Joyce, Hanneke, Bianca, Cindy, Daphne, Debbie, Lizzy, Michelle, Miranda, Patricia, Ramona.  Ingeborg vertegenwoordigt het docenten team.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit Nadine als voorzitter en Arnoud als penningmeester.
 
Wilt u meer weten over de Oudervereniging, wilt u zelf meedenken en meedenken om onze activiteiten tot een succes te maken? Dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen naar ov.obsdetuimelaar@gmail.com.

 

Bijdrage

De bedragen vanaf schooljaar 2022-2023 worden als volgt:

 

Groep 1 t/m 6: Schoolfonds €27,- en schoolreis €35,- (tezamen €62,-)
Groep 7 en 8: Schoolfonds €27,- en schoolkamp €70,- (tezamen €97,-)


Vragen

Heeft u vragen of bent u niet in staat om de vrijwillige bijdrage te betalen? Wij hebben hiervoor een speciale pagina met Meest gestelde vragen. Zo kunt u ook de oudervereniging ondersteunen indien u hiervoor niet de financiële middelen heeft.

Contactgegevens

U kunt de oudervereniging en het bestuur bereiken via email:

Algemeen: ov.obsdetuimelaar@gmail.com
Voorzitter: ov.obsdetuimelaar+voorzitter@gmail.com
Secretaris: ov.obsdetuimelaar+secretaris@gmail.com
Penningmeester: ov.obsdetuimelaar+ penningmeester@gmail.com

 

Adres: Plutolaan 5  (let op: geen bezoekadres)
Nieuw-Lekkerland
Telefoon: 06-13407644
KvK: 24425912
IBAN: NL86 RABO 0361 7168 42 t.n.v. "Oudervereniging OBS de Tuimelaar

Parent Association 

Our parent association (OV) consists of a group of enthusiastic mothers and fathers that organise various fun activities for the children. The Sinterklaas celebration, Christmas party, fox hunt, spring festival, and the school trip are just a few examples.

 
Thanks to the parental contribution, the parents association has a budget that can be used to pay for these activities. The parent association is linked to the primary school, which means that all the activities are organised for all the children at the OBS de Tuimelaar. To achieve this we need your contribution. 
 
In the forms you received at the intake you will find an authorization for the automatically collecting of the parental contribution. You can also complete this online: Authorization parent association.

About us

The parent association meets every six weeks to coordinate upcoming activities and evaluate completed activities; one teacher attends these meetings on behalf of management and team. 
At the moment the parent association consists of the following active members: Simone, Joyce, Hanneke, Bianca, Cindy, Daphne, Debbie, Lizzy, Michelle, Miranda, Patricia, Remona. Ingeborg represents the teaching team.
The board of the parent association is Nadine as chairman and Arnoud as treasurer.
 
Would you like to know more about the parent association, provide us with relevant information or participate as an active member? Feel free to contact one of our board members, Nadine or Arnoud, or send a mail to ov.obsdetuimelaar@gmail.com.

Contribution

The contribution fee of the year 2022-2023 are:

Groep 1 t/m 6: School fund €27,- and school trip €35,- (total of €62,-)
Groep 7 en 8: School fund €27,- and school camp €70,- (total of €97,-)


Questions

Do you have any questions or are you not able to pay the contribution? We have a separate information page to help you out.

Contact details 

You can reach the parent association and its board by email:

General: ov.obsdetuimelaar@gmail.com
Chairman: ov.obsdetuimelaar+voorzitter@gmail.com
Secretary: ov.obsdetuimelaar+secretaris@gmail.com
Treasurer: ov.obsdetuimelaar+ penningmeester@gmail.com

 

Address: Plutolaan 5  (note: no visiting address)
Nieuw-Lekkerland
Telephone: 06-13407644
KvK: 24425912
IBAN: NL86 RABO 0361 7168 42 attn. "Oudervereniging OBS de Tuimelaar